Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông tin dành cho cổ đông
Đại Hội Đồng Cổ Đông
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2022

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/06/2022
PDFXem
2022

Cập nhật và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (diễn ra vào ngày 26/06/2022)

24/06/2022
PDFXem
2022

Cập Nhật, Bổ Sung Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 (Diễn Ra Vào Ngày 26/06/2022)

20/06/2022
PDFXem
2022

Bộ Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

04/06/2022
PDFXem
2022

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022.

03/06/2022
PDFXem
2022

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Chốt Danh Sách Cổ Đông, Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

09/05/2022
PDFXem
2021

Biên bản họp HĐQT về việc bầu CT.HĐQT; Bổ nhiệm TGĐ; Thành lập văn phòng đại diện.

17/08/2021
PDFXem
2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Quy chế tổ chức Đại hội

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Quy chế bầu HĐQT, BKS

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Chương trình Đại hội

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Báo cáo hoạt động hoạt động SXKD năm 2020, định hướng năm 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

16/08/2021
PDFXem