Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông tin dành cho cổ đông
Đại Hội Đồng Cổ Đông
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Báo cáo hoạt động hoạt động SXKD năm 2020, định hướng năm 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

16/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY VÀ BỔ SUNG THÊM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN HĐQT GIẢI QUYẾT CÁC TỒN TẠI CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

13/08/2021
PDFXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021

13/08/2021
PDFXem
2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

GIẤY ỦY QUYÊN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

02/08/2021
PDFXem