Báo Cáo Thường Niên

Thông tin dành cho cổ đông
Báo Cáo Thường Niên
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

19/04/2024
PDFXem
2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

27/01/2024
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2023

05/07/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

13/04/2023
PDFXem
2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

10/01/2023
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2022

16/07/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/06/2022
PDFXem
2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

15/02/2022
PDFXem
2021

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2021

29/08/2021
PDFXem
2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020 KÈM PHỤ LỤC

24/08/2021
PDFXem
2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

24/08/2021
PDFXem
2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2020

30/07/2020
PDFXem
2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

29/04/2020
PDFXem
2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2018

02/08/2018
PDFXem