Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông tin dành cho cổ đông
Đại Hội Đồng Cổ Đông
NămTiêu đềNgàyTóm tắtTải xuốngXem
2021

[TÀI LIỆU ĐHĐCĐ LẦN 1 NĂM 2O21] TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021

13/08/2021
PDFXem
2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

GIẤY ỦY QUYÊN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

QUY CHẾ BẦU BAN KIỂM SOÁT

02/08/2021
PDFXem
2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ 2021

02/08/2021
PDFXem
2021

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ 2021

29/06/2021
PDFXem
2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN SỐ 28

29/06/2021
PDFXem
2021

NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐHCĐ NĂM 2021

29/06/2021
PDFXem
2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

01/07/2020
PDFXem
2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

23/04/2019
PDFXem