Quy định bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi

Quy định bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi
Quy định bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi
 06/09/2018 Quốc Tế Holding 1.310
Tìm hiểu kỹ về quy định bồi thường đất sẽ khiến bạn không phải bỡ ngỡ nếu rơi vào...

Tìm hiểu kỹ về quy định bồi thường đất sẽ khiến bạn không phải bỡ ngỡ nếu rơi vào trường hợp bị Nhà nước thu hồi.

Luật quy định bồi thường đất

Theo Điều 79. Luật đất đai 2013 quy định về Bồi thường đất đai khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

 • Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có đủ điều kiện được bồi thường đất quy định tại Điều 75 của Luật đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
  • Những trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước sẽ bồi thường bằng tiền mặt;
  • Đối với các hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
 • Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu Tiền sử dụng đất.
 • Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường đất quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.
Quy định bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi

Quy định về tái định cư cho người được bồi thường đất bị thu hồi

Căn cứ điều 86, Luật đất đai 2013 về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở có quy định cụ thể như sau:

 • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đất, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư.
 • Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư và dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi.
 • Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng.
 • Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư.

Cơ sở quy định giá bồi thường đất

Giá đất cụ thể tính thu Tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ thêm chi phí đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương.

Trường hợp nếu còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Với các khu vực có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Nguồn: Quy định bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi

Chia sẻ: