Disclosure Of Information

Information for shareholders
Disclosure Of Information
YearTitleDaySummaryDownloadView
2021

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI LẦN THỨ 13

29/06/2021
PDFView
2021

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TVHĐQT

30/03/2021
PDFView
2021

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC ĐỀ CỬ TVHĐQT

30/03/2021
PDFView
2020

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

10/09/2020
PDFView
2020

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 12

04/08/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Công văn số 87 gửi Sở GD CK Hà Nội

21/07/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Giấy phép đăng ký Doanh nghiệp Chi nhánh Hà Nội Công ty CP Landmark Holding

13/07/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Công văn số 811 của HSX về việc Hủy niêm yết và chuyển sang giao dịch UPCOM đối với LMH.

25/05/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19/05/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

08/05/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại công ty con

22/04/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding thông báo Công văn xin gia hạn và trả lời của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019

08/04/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Công văn số 2015/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

07/04/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Landmark Holding

23/03/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Nghị quyết HDQT về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020

23/03/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin thay đổi địa chỉ nhận thư tín

17/03/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Công văn số 1734/UBCK-GSĐC ngày 13/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2020 của LMH

13/03/2020
PDFView
2020

Công ty Cổ phần Landmark Holding công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập văn phòng đại diện

12/03/2020
PDFView