Financial Statements

Information for shareholders
Financial Statements
YearTitleDaySummaryDownloadView
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2020

20/10/2020
PDFView
2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ 3/2020

20/10/2020
PDFView
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

05/10/2020
PDFView
2020

CV GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 SAU KIỂM TOÁN

05/10/2020
PDFView
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Qúy I/2020

29/04/2020
PDFView
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý I/2020

29/04/2020
PDFView
2020

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I/2020

29/04/2020
PDFView
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

24/04/2020
PDFView
2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

24/04/2020
PDFView
2020

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

24/04/2020
PDFView
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

26/07/2019
PDFView
2019

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

26/07/2019
PDFView
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

26/07/2019
PDFView
2019

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2019

24/04/2019
PDFView
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2019

22/04/2019
PDFView
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

29/03/2019
PDFView
2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018
PDFView
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2018

20/10/2018
PDFView