Financial Statements

Information for shareholders
Financial Statements
YearTitleDaySummaryDownloadView
2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

11/09/2018
PDFView
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

14/08/2018
PDFView
2018

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

23/07/2018
PDFView
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

20/07/2018
PDFView
2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

10/05/2018
PDFView