Disclosure Of Information

Information for shareholders
Disclosure Of Information
YearTitleDaySummaryDownloadView
2019

CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/10/2019
PDFView
2019

Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên 100% vốn điều lệ

10/10/2019
PDFView
2019

Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin Landmark Holding JSC

08/10/2019
PDFView
2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

27/09/2019
PDFView
2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

16/09/2019
PDFView
2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

13/09/2019
PDFView
2019

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK ENERGY

13/09/2019
PDFView
2019

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN

13/09/2019
PDFView
2019

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 30/09

13/09/2019
PDFView
2019

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

24/04/2019
PDFView
2019

ÔNG HÀ MẠNH CƯỜNG TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, KỂ TỪ NGÀY 12/03/2019

17/04/2019
PDFView
2019

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

12/04/2019
PDFView
2019

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

08/03/2019
PDFView
2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

04/03/2019
PDFView
2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

31/01/2019
PDFView
2019

THÔNG BÁO THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK PARASOLA POWER

31/01/2019
PDFView
2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KỲ IV CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

30/01/2019
PDFView
2019

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN LANDMARK HOLDING

30/01/2019
PDFView